عنوان : انتخاب مدیر كنترل كیفی شركت بعنوان عضو اصلی انجمن استان
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ 
ساعت : ۱۱:۵:۱۴

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

انتخاب شایسته مهندس بهزاد شفقتیان مدیر کنترل کیفیت شرکت به عنوان اعضای اصلی انجمن مدیران کیفیت و مسئولین فنی صنایع استان زنجان در انتخابات اخیر انجمنبازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0